Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spiritismus je přirozeným duchovním směrem, protože vychází z psychických sil, jimiž jsou nadání všichni lidé. Liší se od sebe jen jejich intenzitou a tím, jak je dovedou ovládat. Čeští spiritisté z doby Rakouska - Uherska a první republiky sami charakterizovali spiritismus jako syntézu náboženství a vědy.

Obrazek

KOŘENY ČESKÉHO SPIRITISMU

Vznik českého spiritistického hnutí je běžně kladen do roku 1880. Jak však již bylo řečeno, toto hnutí má ve skutečnosti nesmírně staré a mocné kořeny. Ovšem do roku 1880 se jednalo o přísně utajovanou činnost a informace o ní se objevují jen sporadicky a ještě jsou často překroucené a tendenční. V roce 1889 bylo v Čechách již 60 000 spiritistů. Tolik lidí se nemohlo zčít zajímat o spiritismus a natož jej vykonávat - během devíti let, zejména když v této době bylo k dispozici naprosté minimum literatury dosud nevycházel ani žádný časopis...

MÉDIA A UČENÍ ČESKÝCH SPIRITISTŮ

Prakticky spiritismus stojí a padá s médiem. To muselo být dokonale zdravou a duchovně vyspělou bytostí, která žila příkladným životem. Spiritisté je pokládali za Bohem omilostněné osobnosti, a proto si jich nesmírně vážili bez ohledu na jejich věk. Důvodem bylo, že se podle jejich názoru přiblížila duchovní úrovni andělů. Ti totiž nebyli, podle tohoto pojetí též ničím jiným než médii, protože zprostředkovávali nauky, které lidem poskytoval Bůh. Mezi člověkem a Bohem tak vlastně stála dvě média. Na straně hotného světa to bylo lidské médium a na nehmotné straně duchové, kteří toto učení přinášeli. Přímo o andělích mluvili spiritisté jen zřídka, protože tuto koncepci již dříve zprofanovalo církevní učení.

Aby byl přenos informace možný, musela si být obě média mentálně blízká. Protože se duchovně nevyspělým osobám projevovali jen tzv. nízcí duchové a šotci. Skutečně hodnotné projevy mohly tedy zprostředkovat jen vyspělé osobnosti, a právě jen ty spiritisté uznávali jako média. Taková osobnost se celkem zákonitě těšila velké vážnosti a úctě. Takovými médii byli původně šamani a později kněží.

Spiritisté si byli dobře vědomi, že i u hysterických čimentálně chodrých osob může dojít k projevům, které se velmi podobají médijnímu spojení. Shoda je zde však pouze vnější. V kvalitě poselství je totiž zásadní rozdíl. Učení a výroky, které takové jedinci podávají, jsou vždy malichrené, klamavé, či přímo lhavé. Takokvé projevy spiritisté přičítali zlým duchům, kteří  mohou posednout jedince se slabými nervy, anebo již zmíněným nízkým duchům. Proto nejenže neměli zájem o podobná poselství,a le takové osoby jako média ani neuznávali.

Tato putujíci média poskytovala nejen projevy, ale pomáhala vyvíjet kroužky a následovně nová média. Na takové situace aby se sešli lidé, kteří tvořili harmonický celek a měli upřímnou snahu poznávat. To v žádném případě neznamená, že by se od nich očekávalo, že budou všemu, co médium říká, nekriticky věřit. To by bylo proti samé podstatě skutečného spiritistu. Médium dokázalo vycítit, zdali daným kroužkem volně a správně proud energie, a obvykle je dokázalo rozsadit tak, aby byl zajištěn optimální tok. Účastníci takových setkání se pak řídili radami vyspělého média, jímž promlouval vysoký duch. Ten jim i určitl, kdo se vyvine jako médium a jak by se toho mělo dosáhnout.

Podkud nemohli využít služby již nějakého stávajícího spolku či putujícího média, bylo třeba zasedat bez média a čekat kdo začně projevovat největší citlivost.

Po roce 1880 u nás putující média zmizí a jejich úloha je nahrazována knihami. To sice obrovsky zvedlo kvantitu médií, ovšem zřejmě dramaticky to snížilo kvalitu. Nová média většinou nebyla zcela kvalitní, až již pro své duchovní schopnosti, nebo prostě proto, že jejich vývoj nebyl dotažen do konce. Potvrzuje se zde tedy dávná a ověřená pravda, že v takových věcech nelze spoléhat na knihu a že je třeba studovat pod vedením zkušených a zasvědcených. Oproti zahraničím u nás byla situace lepší aspoň v tom, že se zde nevyskytovala média, která by zprostředkovávala styk za peníze. V takovém případě se totiž dokořán otvírá brána podvodům.

DRUHY MÉDIÍ

Média se od sebe liší nejen citlivostí, ale především tím, co mohou zprostředkovávat. Spiritisté rozeznávali sedm hlavních druhů médií

1, pro fyzické zjevy

2, mluvící

3, vidící

4, slyšící

5, cítící

6, píšící

7, kreslící

Všechny tyto druhy se navíc dělily buď na mechanická nebo nazíravá. Mechanickámédia byla taková,  u nichž původní duch zcela opustil tělo a to pak bylo zcela ovládáno příchozím duchem. Tento druh média je zejména vhodný pro meterializaci. U nazíravého média nedochází k tomu, že by původní duše opouštěla své tělo, a slouží jako tlumočník pocitů a informací, které získává od příchozího ducha....

SPIRITISTICKÁ SEANCE

Obrazek

Pro vedení seance platila řada praktických pravidel, která svou hodnotu neztratila ani dnes. Ve stručnosti je lze shrnout následovně:

 1. Seance by se měla konat jednou týdně, vždy ve stejný den, stejnou hodinu a na stejném místě. Rovněž účastníci by měli být pokud možno stejní.
 2. Neměla by být neúměrně prodlužována. Ideální trvání je hodina až hodina a půl.
 3. Při jednom zasedání by nemělo být více než osm účastníků.
 4. Účastníci by měli přicházet s pevným přesvědčením a touhou po poznání.
 5. Pijani, kuřáci a nositelé dalších záporných vlastností by měli být na zasedání připuštěni nejdříve tehdy, až se seznámí se spiritistickou literaturou a rozhodnou se svých zlozvyků zbavit. Pohled do jiného světa jim napomohl v překonání zlozvyků.
 6. Na zasedání není vhodné připouštět lidi a priori nevěřící nebo posměváčky, protože jejich přítomnost pouze narušuje rovnováhu, která je nutná ke správné funkci a průběhu seance. Pokud je však v nich alespoň zrnko poctivosti, je jejich přítomnost, a skeptiků obecně, mnohdy velmi zajímavá, protože často vede k těm nejzajímavějším projevům.
 7. Místnost by měla být vždy důkladně vyvětrána a čistá. Doporučovalo se i její rituální očištění na způsob magické oratoře.
 8. Kouření, pití a jakékoli projevy lehkomyslnosti nejsou před seancí, či dokonce během ní přípustné. Brání úspěšnému průběhu seance a příchodu vyšších bytostí. Pokud se nějaká bytost dostaví, je téměř jisté, že to bude nízký duch, kterého takové prostředí přitahuje.
 9. Účastníci by měli být rozsazeni tak, aby se vytvořil energeticky co nejharmoničtější řetěz. Toto by měl vycítit a organizovat vedoucí kroužku.
 10. Účastníci by neměli být unaveni, a proto se dříve konala většinou v neděli večer po setmění. Tam, kde byli spiritisté hospodáři, a nebyli tedy závislí na zaměstnavateli, mohl být vybrán i jiný den. To platilo zejména v Krkonoších a okolních krajích. Tma během zasedání nebyla nutná, pokud se účastníci dokázali správně soustředit. Zatemňovat se tedy muselo nikoli kvůli duchům, ale kvůli pozornosti účastníků. Je značně pravděpodobné, že se zasedalo téměř potmě více z tradičních než praktických důvodů. Jestliže byli spiritisté v minulosti tak silně pronásledováni, pak mohli zasedat jedině na osamocených místech a v noci, aby je pokud možno nikdo nepřekvapil. To bylo zároveň i opatření k ochraně média, protože jeho náhlé vyrušení mu mohlo být i osudné.
 11. Před zahájením seance se vedl duchovní rozhovor. Prodiskutovaly se úkazy z předchozích seancích nebo se četly články ze spiritistických časopisů.
 12. Nezbytnou nutností se ukázalo, že seance nesmí být zahajována bez žádosti o ochranu. K tomu jsou vhodné příslušné duchovní písně a modlitby. Toto bývá opominuto těmi, kdož chtějí dělat lehkomyslné pokusy (např. školní děti), a může to vést k vážným následkům.
 13. Je dobré, máte-li jasno, koho chcete vyvolat, a připraveny otázky.
 14. Nedotýkejte se nikoho, kdo je v transu, či dokonce přijímá zprávu.
 15. Vždy buďte opatrní a kritičtí k tomu, co a kdo se médiem projevuje. Dvojnásob to platí, když se prohlašuje za vynikající a známou osobnost minulosti. Pokud je zpráva mylná, nepravděpodobná, nebo přímo klamavá až lhavá, je třeba to okamžitě vytknout projevující se bytosti. Slepá víra škodí. I když duch nechce klamat, může se mýlit, protože i on býval člověkem, či jím v podstatě ještě je, pokud se chystá k novému vtělení.
 16. Pokud duchové odmítají komunikovat, spojení si nevynucujte, tím se pouze otevírá prostor nízkým duchům.
 17. Seance by vždy měla být pořádána tam, kde nebudete vyrušeni. Je třeba stálé soustředěnosti a vážnosti.
 18. Vedoucí seance seděl mimo řetěz účastníků u stolu s médiem, řídil seanci, komunikoval s duchy a  zaznamenával projevy. Dnes by bylo možné záznam pořizovat diktafonem, který se zapíná zvukem, nebo ještě lépe videokamerou.
 19. Účastníci museli zachovávat vážnosti a soustředit se na jednu myšlenku dokud se duch neprojevil.
 20. Pokud bylo přítomno více médií, měla se přirozeně otevřít projevům a nečekat jedno na druhé.
 21. Na velkých shromážděních měla být média oddělena od ostatních účastníků, aby nevznikaly zmatky.
 22. Seance byla obvykle ukončena samotným duchem, který odešel. Pak následovala modlitba a zpěv duchovních písní.

Zjevení Katie King při seanci v roce 1874 prostřednictvím slavného média Florence Cook....fotografie zachyceny fotografem: Sir William Crookes:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Každá seance začínala zvláštní duchovní písní (zpěvník Písní spiritistických původu médijního jich zaznamenává šestnáct). Za všechny alespoň tuto krátkou:

 

Přijď, Pane můj! Toť moje touha vřelá,

bych pohostiti Tě mohl v srdci svém;

po Tobě prahne duše moje celá,

Ty´s světlem mým, Ty mým jsi životem!

 

Hleď,  kterak upravil jsem cestu tobě,

bys vejít mohl v mého srdce stan,

já bojoval jsem proti světa zlobě

a silou velkou obdařil´s mne Sám.

Přijď, Pane můj,a zůstaň navždy se mnou!

Chci Tobě sloužit v každé době.

Svým světlem ozáři mou cestu temnou!

Duši čistou zasvětit chci Tobě!

Pak následovala modlitba pro zahájení seance. Příkladem může být tato:

I.

Prosím Tě, všemohoucí Bože, pošli dobré duchy, by nám pomáhali, odstraň všechny, kteří chtějí nás oklamat, a udělat nám potřebné světlo, abychom rozeznali pravdu ode lži.

Nepřipusť také duchy špatné smýšlející, vtělené i nevtělené, kteří by působili nesvornost mezi námi a odváděli by nás od bratrské lásky ku bližnímu. Jestliže někteří přece vloudí se sem, kéž naše srdce nejsou jim přístupna.

Zavítejte k nám, dobří duchové, a poučujte nás, abychom uposlechli vaší rady. Potlačujte v nás všelikou myšlenku sobeckou,, závistivou, pyšnou a žárlivou; nadchněte nás, abychom byli shovívaví a laskaví ke svým bližním, přítomným i nepřítomným, přátelům i nepřátelům. Kéž podle citů, jimiž budeme naplněni, poznáme váš blahodárný účinek.

Poučte svá média, že úkol jim svěřený jest posvátný a vážný, a že tedy mají vykonávati jej horlivě a zbožně. Jsou-li mezi námi osoby, jež nepřišly sem s dobrými úmysly, osvěťte je a odpusťte jim, jakož i my jim odpouštíme.

Prosíme hlavně našeho duchovního vůdce(jméno), by nám pomáhal a nad námi bděl.

 

II.

Shovívavý a milosrdný Bože, dopustil jsi, abychom obcovali s duchy ke svému poučení a pokroku. Dovol dobrým duchům, jež odpovídajíce na otázky, jež jim učiníme. Vzdaluj od nás, Bože, duchy lehkomyslné a šotkovité, kteří klamají. Kéž jsouce dojati naši modlitbou a poučením, litují své chyby a pracují s námi, by se zdokonalili a došli odměny za své dobré skutky.

 

III.

Všemohoucí Bože, Otče milosrdný, koříme se Tvojí Božské Velebnosti a prosíme Tě, odpusť nám naše viny a dej nám, čeho jest nám potřebí, a dáš nám to, byť bychom neprosili Tebe; neboť jsi starostlivý Otec, jenž pečuje o blaho svých dítek. Dovol také našim vůdcům a ochranným duchům, aby nám pomáhali a nad námi bděli. Připrav naše srdce, by spasná slova vryla se do něho a nesla dobré ovoce. Milosrdný Bože, vnukni nám Víru, bychom kráčeli na Tvé dráze, Naději, že onen život bude lepší, nežli jest tento,a Lásku, kterou majíce, pokládáme sebe všichni za bratry a dítky téhož Otce.

 

IV.

Milosrdný Bože, vzýváme Tvou Velebnost a prosíme Tě, nalož s naším duchem a srdcem tak, aby slovo života nepadlo na kamení. Vnukni nám,Bože, víru, odvahu a sílu, abychom chodili po Tvých cestách. Kéž naše srdce touží jenom po pravdě a miluje svého bližního. Osvěž náš rozum, abychom čerpali sílu z poučení, jež obdržíme, a učinili krok kupředu na cestě blaha, jež slibuješ svým věrným dítkám. Kéž sloužíme Tobě, Bože, jenom z lásky a ne z bázně před Tebou; vždyť jsi Otcem nejshovívavějšíma nejspravedlivějším, a kdo miluje Tebe, bude žiti věčně, jak Jsi řekl ústy Ježíše, Svého nebeského poslance. Věčný Bože, budiž ctěn, chválen a milován na věčné časy.

 

Pak následoval zpěv duchovních písní a kázání, které bývalo mnohem kratší než v případě hotového spolku. Po něm následovala modlitba za udělení médijnosti:

 

Můj Bože, jenž znáš myšlenky každého z nás, víš, jak velice miluji pravdu a jak toužím ji rozšířiti. Nejlépe hloubá ve spiritismu, kdo jest médiem; avšak podivno, právě ti, kteří touží nejvíce býti médii, nejsou jimi. Víme také, že jsi všemohoucí a zřídka nevyslyšíš toho, kdo Tě prosí s věrou a důvěrou. Proto Tě vzývám, můj Bože, připrav mé ústrojí tak, abych mohl státi se prostředníkem mezi světem neviditelným a tímto. Vyslyš moji prosbu, Pane, a poznej moje přání. Oslavím Tvé jméno a budu pracovati pro blaho bratří.

 

Pak se účastníci soustředili a čekalo se, zdali se mezi nimi neprojeví médium. V záporném případě následovaly další modlitby a písně. Schůze byla ukončena následující modlitbou:

 

Děkujeme vám, dobří duchové, že jste s námi rozmlouvali. Pomáhejte nám ještě, abychom vykonávali, co jste nám poradili. Kéž odcházejíce odsud jsme posilněni v dobrém a vlásce k bližnímu.

Toužíme, by z tohoto těžili také duchové trpící, nevědomí a neřestní, kteří byli ve schůzi. Buď milosrdný k nim, Bože.

Buď pochválen, Bože, že jsi dovolil duchu (jméno) by rozmlouval s námi, neboť poučil nás a ukázal nám úskalí, jehož máme se střežiti. Potřebovali jsme toho ke svému pokroku. Děkujeme svému dobrému vůdci za rady, jež nám udělil. Kéž, Pane, vštípíme si v paměť a řídíme se jimi, abychom někdy došli blaženosti, již vyhradil Jsi Svým vyvoleným.

Děkujeme Ti, Hospodine, že jsi dovolil duchu (jméno) rozmlouvati s námi, neboť porozuměli jsme tomu, nač jsme se tázali, bychom ulehčili jemu a sebe poučili. Kéž nesejdeme z dráhy ctnostné, majíce na paměti co trpí v duchovém světě. Chraň nás, bychom nebyli pyšní a domýšliví. Kéž litujeme, kdykoli hřešíme. Buď milosrdným k nešťastnému (jméno), aby si předsevzal dobré úmysly a také je vykonával, neboť jenom tehdy jeho chyby budou mu odpuštěny a sám bude blaženějším.

Děkujeme Ti, Bože, za milost, že jsi nás poučil. Kéž světlo pravdy osvítí všechny lidi. Naplňiž je Tvá láska a kéž naděje posilní je, by snášeli trpělivě své zkoušky. Kéž, Pane, přijde brzy ona šťastná doba, kdy zmizí všeliké plamenové a jazykové rozdíly a nastane zákon bratrství a rovnosti. Ó, přijďte, vy žádoucí dnové a blažení časové. Potom Tvoje vůle,Pane, bude plněna jako na nebi tak i na zemi a Tvoje království zavládne na všech místech. Zatím uděl nám trpělivost, jež přemáhá všechny překážky a posilní nás, abychom vykonali své povinnosti, vlož do našeho srdce přesvědčující slova a vnukni nám city a myšlenky, dle nich každý pozná,že jsme Tvými syny. Díky Tobě, Bože, za dobrodiní, jimiž nás zasypáváš, a hlavně za to, že jsi dopustil, abychom se scházeli sebe poučovat a tužit ve spolek ,kdežto kolem nás tolik nešťastníků nevidí Tvého světla, jsouce slepí a neslyšící.

Tvého hlasu jsou hluší. Ochraňuj nás, Pane, neboť jsi jediným naším útočištěm. Dovol dobrým duchům, aby nám pomáhali, radíce a poučujíce; snad vystoupíme o stupeň výše na dráze k tobě, budou-li nás podporovati a dopustíš-li to.

 

 

Krom toho zazpívali několik duchovních písní…

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Stránky o spiritismu

(Madooc Wayfaarer, 28. 3. 2015 23:22)

Máte zájem o spiritismus?
Navštivte stránky: http://spiritismus.wz.cz/index.htm
Najde te zde hojné množství knih se spiritistickou tématikou a mnoho dalšího. Jinak Stránky Mysterious world velice chválím a jsem rád, že existují. Dobrá práce :-) M. W.

Prosim o radu

(nikola, 6. 8. 2013 11:53)

Dobry den ...prosim o radu jednoho dne jsem koukala na horor sesvim pritelem a mel byt podle pravdive skutecnosti. Pribeh me zaujal na rolik ze jsem se rozhodla dozvedet se vic ale cim vice vim tim jeste vice chci... Chci vedet vse o medich o tom jak se rozpravaly z mrtvimi chtela bych poznat lidi co se zajimaji timto tak jako ja ...film byl hruza v conecticutu ...posedl me na tolik ze premlouvam pritele abychom se tam vidaly. Videly citily asi jsem magor ae opravdu moc bych chtela potkat lidi jako ja.pois je v tom ze nejsem verici ale na du hy a paranoja verim.

PROSÍM NEVÍTE..?! :'(

(Květuška, 15. 5. 2013 16:59)

Prosím nevíte někdo o nějakém spiritistovy?.. Děkuji za odpověď
PIŠTE NA: kvetus2@seznam.cz

Výborně

(Borius, 1. 11. 2012 0:01)

Klobouk dolů!
Velmi precizní článek, v mnohém poučný.
Děkuji :-)

Spiritismus

(Spiritismus, 8. 11. 2011 19:53)

Zprostředkujeme Vám kontakt s Vašimi zesnulými.
Chcete od nich rady nebo informace ?
Potřebujete radu na Vaší cestě životem?
Potřebujete poradit s řešením Vašich problémů?
Nahlédněte s námi do Vaší budoucnosti!
Honorář za tuto službu se odvíjí od náročnosti a délky komunikace.
Cena 2000Kč/hod
Kontakt: 606324470

Hezký článek

(Madoc Wayfarer, 20. 6. 2011 17:58)

Dobrý den, je to velice povedený článek. Je milé když se na takový "narazí". A i ty stránky jsou podobného charakteru.
Chcete-li můžete navštívit http://magiehermetismus.bloger.cz/
S poděkováním a pozdravem
Madoc Wayfarer
TheMadoc@seznam.cz